Our prices

Our prices

Premium Foundation (Unit VND 1000)

Tuổi 0-5 6-18 19-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65
M1+ 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 12.311 15.323
Upgrade Benefit:
>VND 1,000,000,000
Surgeon’s Fee
4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 20.024
M2 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 29.627
M3 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 29.627
Optional Benefits
Nha khoa 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 29.627
Tai Nạn Cá Nhân Nghề nghiệp đồng bảo hiểm 1: 28.350 VND cho mỗi 20.000.000
VND
Nâng cao cuộc sống 1 4.494
Nâng cao cuộc sống 2 7.035

Premium Foundation (Unit VND 1000)

Tuổi 0-5 6-18 19-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Inpatient Benefits

Chi trả các chi phí bình thường theo thông lệ cho các khoản:

Cơ bản 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 12.311 15.323
Trung cấp 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 12.311 15.323
Cao cấp 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 12.311 15.323

Outpatient Benefits

Chi trả các chi phí bình thường theo thông lệ cho các khoản:

Cơ bản 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 12.311 15.323
Trung cấp 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 12.311 15.323
Cao cấp 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 12.311 15.323

Optional Benefits

Client can choose any plan

Dental Benefit 1 2,100
Dental Benefit 2 2,100
This site is registered on wpml.org as a development site.