Phí Bảo Hiểm

Phí Bảo Hiểm

Chương trình Master Premium (Đơn vị VND 1000)

Tuổi 0-5 6-18 19-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65
M1+ 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 12.311 15.323
Quyền Lợi Nâng Cao: >1.000.000.000 VND
phí cho Bác sĩ phẫu thuật
4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 20.024
M2 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 29.627
M3 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 29.627
Quyền lợi lựa chọn
Nha khoa 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 29.627
Tai Nạn Cá Nhân Nghề nghiệp đồng bảo hiểm 1: 28.350 VND cho mỗi 20.000.000
VND
Nâng cao cuộc sống 1 4.494
Nâng cao cuộc sống 2 7.035

Chương trình Toàn Mỹ Premium (Đơn vị VND 1000)

Tuổi 0-5 6-18 19-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Quyền lợi nội trú

Chi trả các chi phí bình thường theo thông lệ cho các khoản:

Cơ bản 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 12.311 15.323
Trung cấp 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 12.311 15.323
Cao cấp 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 12.311 15.323

Quyền lợi ngoại trú

Chi trả các chi phí bình thường theo thông lệ cho các khoản:

Cơ bản 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 12.311 15.323
Trung cấp 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 12.311 15.323
Cao cấp 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 4.261 12.311 15.323

Quyền lợi lựa chọn

Khách hàng có thể lựa chọn các gói

Nha khoa 1 2,100
Nha khoa 2 2,100