Văn phòng tại Việt Nam

BAN QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

Gary E H Dawson

Chủ Tịch

Barry N. Clark

Thành Viên

Stuart McCarthy

Thành Viên

HC Yuen

Thành Viên

THÀNH VIÊN QUẢN TRỊ

 • Gary E H Dawson

  Tổng Giám Đốc
 • Trần Bá Phước

  Giám Đốc Điều Hành
 • Phạm Ngọc Quân

  Phó Tổng Giám Đốc
 • Phan Vũ Việt Hằng

  Giám Đốc Tài Chính
 • Hà Thị Hải Yến

  Giám Đốc Quản Lý Dữ Liệu
 • Ngô Duy Tiến

  Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin
 • Dr. Lê Văn Nhân

  Giám Đốc Y Khoa
 • Adam Stevens

  Giám Đốc Hỗ Trợ Đối Tác
 • Gerardo S. Salas

  Chuyên Gia Định Phí Bảo Hiểm